პროფესიული სტუდენტის მობილობა

  • პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს ისარგებლოს მობილობით, რაც გულისხმობს ერთი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამიდან სხვა პროფესიულ პროგრამაზე  აკადემიის შიგნით (შიდა მობილობა) ან სხვა პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან (გარე მობილობა).
  • პროფესიული სტუდენტთა მობილობის პერიოდები, ვადები ყოველ პროგრამაზე განისაზღვრება ინდივიდუალურად აკადემიის დირექტორის ბრძანების გამოცემის მეშვეობით. რომლითაც დგინდება:

ა. პროფესიული პროგრამა, რომელზეც ცხადდება მობილობა;
ბ. პროგრამაზე მიღების ვაკანტური ადგილების რაოდენოა;
გ. მსურველთა რეგისტრაციის ვადები;
დ. მობილობის პორცედურისათვის აუცილებელი წარმოსადგენი დოკუმენტაცია;
ე. სხვა პირობები.

  • პროფესიული სტუდენტის მობილობით ჩარიცხვის თაობაზე დირექტორი გამოსცემს ბრძანებას.

გვიპოვეთ რუკაზე

დაგვიკავშირდით

 შპს ბათუმის საზოგადოებრივი აკადემია BPA

  • მის: ქ.ბათუმი, გრიბოედოვის 67
  • ტელ: 0422 22-71-63 ; 593 93-17-91

გაუზიარეთ

თქვენ იმყოფებით გვერდზე: მთავარი / პროფესიული სტუდენტის მობილობა