პროფესიული სტუდენტის უფლებები და მოვალეობები

  •   უფლებები

 

1. პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს მიიღოს მისი ინტერესების შესაბამისი ხარისხიანი განათლება, აქტიურად იყოს ჩართული სასწავლო და პრაქტიკულ საქმიანობაში.
2. დაუშვებელია პროფესიული სტუდენტის უფლებების შეზღუდვა, თუ იგი არ ემსახურება: სასწავლო პროცესის ორგანიზაციული საკითხების გადაწყვეტას, მაღალი ხარისხის სწავლების, დისციპლინისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფას, ან არ არის მიმართული ამ დებულებით დადგენილი აკადემიის მიზნებისა და პრინციპების საწინააღმდეგო საქმიანობის აღკვეთისათვის.
3. კანონმდებლობითა და აკადემიის შიდა სამართლებრივი აქტებით დადგენილი უფლებების
გარდა აკადემიის პროფესიული სტუდენტი უფლებამოსილია:
ა) მოსთხოვოს აკადემიის ადმინისტრაციას კანონმდებლობით, აკადემიის შიდა სამარ- თლებრივი აქტებით, პროფესიულ სტუდენტთან დადებული ხელშეკრულებითა და საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულება;
ბ) ისარგებლოს აკადემიის სასწავლო და დამხმარე რესურსით, საბიბლიოთეკო, საინ-
ფორმაციო და სხვა საშუალებებით;
გ) მიიღოს აკადემიის ადმინისტრაციისგან ამომწურავი ინფორმაცია თავისი უფლე- ბების, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებისა და აკადემიის სხვა რესურსების შესახებ.
დ) თავისუფლად გამოხატოს საკუთარი აზრი და დასაბუთებული უარი თქვას იმ იდეათა გაზიარებაზე, რომელსაც სთავაზობენ სასწავლო პროცესის მიმდინარეობისას;
ე) მონაწილეობა მიიღოს ინდივიდუალური საგანმანათლებლო პროგრამის შემუშავებაში;
ვ) მიიღოს მონაწილეობა აკადემიის მიერ განხორციელებული სასწავლო პროცესის შეფასება

  •    მოვალეობები

 1. სიული სტდეი ვული:

 )დაიცვას  ობ, ადმიი, ბის, შინაგსია შიდა არრიი აქხოვ;

 )ოს აგლო  რორამით  დაენლი  ხონებ;

 )ოს აადმითან ული ეკბით  კისრი ვ;

 ) დაბის უფლიერიტეი;

 ) ლი ს  მიმით  არ  გყეოსპ  ლაგტი;

 ) გაუს აადმიირასტას;

 ) იმოქმეოს იმარა, რომარშცხყოსაადმიისტიჟი.

 

დაგვიკავშირდით

 შპს ბათუმის საზოგადოებრივი აკადემია BPA

  • მის: ქ.ბათუმი, გრიბოედოვის 67
  • ტელ: 0422 22-71-63 ; 593 93-17-91

გაუზიარეთ

თქვენ იმყოფებით გვერდზე: მთავარი / პროფესიული სტუდენტის უფლებები და მოვალეობები